Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

https://bepduc.com.vn sau đây gi chung là “bepduc.com.vn”, cam kết s bo mt nhng thông tin mang tính riêng tư ca khách hàng. Quý khách vui lòng đọc “Chính sách bo mt” dưới đây trước khi truy cp nhng ni dung khác để hiu hơn nhng cam kết mà chúng tôi thc hin, nhm tôn trng và bo v quyn li ca người truy cp:

1. Thu thp thông tin cá nhân:

·         Các thông tin thu thp s giúp chúng tôi:

·         H tr khách hàng khi mua sn phm.

·         Gii đáp thc mc khách hàng.

·         Cung cp cho quý khách thông tin mi nht ca chúng tôi.

·         Xem xét và nâng cp ni dung và giao din ca website và ng dng.

·         Thc hin các hot động qung bá liên quan đến các sn phm và dch v ca bepduc.com.vn.

·         Để truy cp và s dng mt s dch v ti website và ng dng ca chúng tôi, quý khách có th s được yêu cu đăng ký vi chúng tôi thông tin cá nhân (H tên, S đin thoi liên lc, Email). Mi thông tin khai báo phi đảm bo tính chính xác và hp pháp. bepduc.com.vn  không chu mi trách nhim liên quan đến pháp lut ca thông tin khai báo.

·         Chúng tôi cũng có th thu thp thông tin v s ln ghé thăm, bao gm s trang quý khách xem, s liên kết (links) quý khách click và nhng thông tin khác liên quan đến vic kết ni đến bepduc.com.vn. Chúng tôi cũng thu thp các thông tin mà trình duyt web (browser) quý khách s dng mi khi truy cp vào bepduc.com.vn, bao gm: địa ch IP, loi browser, ngôn ng s dng, thi gian và nhng địa ch mà browser truy xut đến.

2. S dng thông tin cá nhân:

·         bepduc.com.vn thu thp và s dng thông tin cá nhân quý khách vi mc đích phù hp và hoàn toàn tuân th ni dung ca Chính sách bo mt này.

·         Khi cn thiết, chúng tôi có th s dng nhng thông tin này để liên h trc tiếp vi quý khách dưới các hình thc như email, đin thoi, tin nhn Quý khách cũng có th nhn được email cung cp thông tin sn phm, dch v mi, thông tin v các s kin sp ti hoc thông tin tuyn dng nếu quý khách đăng ký nhn email thông báo.

3. Chia s thông tin cá nhân:

·         Ngoi tr các trường hp v S dng thông tin cá nhân như đã nêu trong chính sách này, chúng tôi cam kết s không tiết l thông tin cá nhân quý khách ra ngoài.

·         Trong mt s trường hp, chúng tôi có th thuê mt đơn v độc lp để tiến hành các d án nghiên cu th trường và khi đó thông tin ca quý khách s được cung cp cho đơn v này để tiến hành d án. Bên th ba này s b ràng buc bi mt tha thun v bo mt mà theo đó h ch được phép s dng nhng thông tin được cung cp cho mc đích hoàn thành d án.

·         Chúng tôi có th tiết l hoc cung cp thông tin cá nhân ca quý khách trong các trường hp tht s cn thiết như sau: (a) khi có yêu cu ca các cơ quan pháp lut; (b) trong trường hp mà chúng tôi tin rng điu đó s giúp chúng tôi bo v quyn li chính đáng ca chúng tôi trước pháp lut; (c) tình hung khn cp và cn thiết để bo v quyn an toàn cá nhân ca các thành viên bepduc.com.vn.

4. Truy xut thông tin cá nhân: 

·         Bt c thi đim nào quý khách cũng có th truy cp và chnh sa nhng thông tin cá nhân ca mình theo các liên kết thích hp mà chúng tôi cung cp.

5. Bo mt thông tin cá nhân:

·         Khi quý khách gi thông tin cá nhân cho chúng tôi, quý khách đã đồng ý vi các điu khon mà chúng tôi đã nêu trên, bepduc.com.vn cam kết bo mt thông tin cá nhân ca quý khách bng mi cách thc có th. Hot động Thương mi đin t ca bepduc.com.vn, bao gm vic đảm bo kh năng bo mt thông tin ca khách hàng trong quá trình giao dch đã được chng nhn bi B Công Thương.

·         bepduc.com.vn cũng khuyến cáo quý khách nên tuân th các nguyên tc sau để có th bo v thông tin cá nhân ca mình, gm:

·         Không tiết l Tên s dng/Tên đăng nhp và/hoc Mt khu vi bt k ai, viết hoc s dng nơi mà mi người có th nhn biết và nhìn thy được.

·         Khi chn mt khu quý khách không nên chn nhng thông tin d xác định như h tên, ngày sinh, s đin thoi hoc mt s ký t, con s d nhn biết t tên, ngày sinh, s đin thoi ca quý khách.

·         Thoát khi h thng và trình duyt khi ri khi máy tính, ngay c trong thi gian ngn. Nếu s dng máy tính chung nhiu người, quý khách nên đăng xut, hoc thoát hết tt c ca s website đang m.

·         Khi nghi ng mt khu đã b l, quý khách thay đổi mt khu ngay lp tc, trong trường hp cn thiết quý khách lp tc thông báo và đề ngh được h tr t bepduc.com.vn.

·         Trong trường hp các giao dch, hành vi trái pháp lut được tiến hành vi tài khon hoc thông thông tin cá nhân ca quý khách mà không có s y quyn hoc do s sai sót, vô ý hoc c ý t phía quý khách, hopdongmau.net hiu rng quý khách s chu toàn b tn tht hoc trách nhim theo quy định pháp lut khi các giao dch đó được thc hin.

6. Thanh toán an toàn:

·         Mi khách hàng tham gia giao dch ti bepduc.com.vn qua th tín  dng/th ghi n/th ATM ni địa đều được bo mt thông tin bng mã hóa. Bên cnh đó, khi thc hin thanh toán qua mng, quý khách vui lòng lưu ý các chi tiết sau:

·         Ch thanh toán trên website có chng ch an toàn, bo mt h thng th.

·         Tuyt đối không cho người khác mượn th tín dng hoc tài khon ca mình để thc hin thanh toán trên website; trong trường hp phát sinh giao dch ngoài ý mun, khách hàng vui lòng thông báo ngay lp tc cho bepduc.com.vn để chúng tôi có th h tr kp thi.

·         Kim tra tài khon ngân hàng ca mình thường xuyên để đảm bo tt c giao dch qua th đều nm trong tm kim soát.

7. S dng cookie:

·         Cookie là mt file văn bn được đặt trên đĩa cng ca quý khách bi mt máy ch ca trang web. Cookie không được dùng để chy chương trình hay đưa virus vào máy tính ca quý khách. Cookie được ch định vào máy tính ca quý khách và ch có th được đọc bi mt máy ch trang web trên min được đưa ra cookie cho quý khách.

·         bepduc.com.vn dùng “cookie” để giúp cá nhân hóa và nâng cao ti đa  hiu qu s dng thi gian trc tuyến ca quý khách khi truy cp hopdongmau.net mà không cn đăng ký li thông tin sn có.

·         Quý khách có th chp nhn hoc t chi dùng cookie. Hu hết nhng browser t động chp nhn cookie, nhưng quý khách có th thay đổi nhng cài đặt để t chi tt c nhng cookie nếu quý khách thích. Tuy nhiên, nếu quý khách chn t chi cookie, điu đó có th gây cn tr và nh hưởng không tt đến mt s dch v và tính năng ph thuc vào cookie ti bepduc.com.vn.

8. Quy định v spam:

·         Thư rác (spam) là các email gi mo danh tín bepduc.com.vn gi đi.  bepduc.com.vn khng định ch gi email đến quý khách khi và ch khi  quý khách có đăng ký hoc s dng dch v t h thng ca chúng tôi.

·         bepduc.com.vn cam kết không bán, thuê li hoc cho thuê email ca  quý khách t bên th ba. Nếu quý khách vô tình nhn được email không theo yêu cu t h thng chúng tôi do mt nguyên nhân ngoài ý mun, xin vui lòng nhn vào link t chi nhn email kèm theo hoc thông báo trc tiếp đến bepduc.com.vn.

9. Thay đổi v chính sách:

·         Chúng tôi hoàn toàn có th thay đổi ni dung trong Chính sách bo mt mà không cn phi thông báo trước, để phù hp vi các nhu cu ca bepduc.com.vn cũng như nhu cu được phn hi t khách hàng. Khi  cp nht ni dung chính sách này, chúng tôi s chnh sa li thi gian Cp nht ln cui bên dưới.

·         Ni dung Chính sách bo mt này ch áp dng ti bepduc.com.vn,  không bao gm hoc liên quan đến các bên th ba đặt qung cáo hay có link ti bepduc.com.vn. Chúng tôi khuyến khích quý khách đọc k Chính sách An toàn và Bo mt ca các trang web ca bên th ba trước khi cung cp thông tin cá nhân cho các trang web đó. Chúng tôi không chu trách nhim dưới bt k hình thc nào v ni dung và tính pháp lý ca trang web thuc bên th ba.

10. Thông tin liên h:

·         Chúng tôi luôn hoan nghênh các ý kiến đóng góp, liên h và phn hi thông tin t quý khách hàng v Chính sách bo mt. Nếu quý khách có nhng thc mc liên quan xin vui lòng liên h theo địa ch email thanhhuyen071192@gmail.com hoc hotline +84 98 153 6669.

 

Gọi ngay 09815366690981536669